REFORÇ I SUBSTITUCIÓ PARCIAL DE FORJATS

NOU PROJECTE I DIRECCIÓ D’OBRA DE REFORÇ I SUBSTITUCIÓ PARCIAL DE FORJATS D’EDIFICI PLURIFAMILIAR DE 7 HABITATGES AL PONT DE VILOMARA I ROCAFORT

DRM portarà a terme el projecte i direcció d’obra del reforç i substitució parcial dels forjats d’un edifici plurifamiliar del segle XIX de 7 habitatges i 2 locals, emplaçat a El Pont de Vilomara i Rocafort.

L’actuació es centrarà en els forjats dels sostres de planta baixa i de planta primera, els quals es troben afectats per l’atac greu de corcs i tèrmits; i d’una manera més puntual en el local nord de planta baixa també existeix l’oxidació de les bigues d’acer d’ala estreta.

 

L’intervenció a realitzar serà:

1.- Substitució puntual d’algunes bigues i jàsseres de fusta de planta baixa i planta primera per unes d’acer laminat tipus HEB.

2.- Substitució de la zona est del forjat del sostre de planta primera, format per bigues de fusta i revoltons ceràmics, per un forjat executat amb semibiguetes pretesades de formigó  i cassetons ceràmics.

3.- Reforç de les bigues d’acer d’ala estreta del forjat del local nord de planta baixa , suplementant-les per la part inferior amb perfils d’acer laminat tipus IPN.

4.- Execució d’una capa de compressió connectada a la part superior dels forjats dels sostres de planta primera i del local nord de planta baixa, reforçant-los i augmentant la seva capacitat portant.

 

Imatges de l’estat actual abans de la intervenció:

 

 

 

Leave a Reply