L’Agència de l’Habitatge de Catalunya finançarà actuacions per la conservació, la millora de la qualitat i de la sostenibilitat, o la realització d’ajustos raonables en matèria d’accessibilitat

S’ha publicat al DOGC la Resolució TES 559/2015, de 12 de març, per la qual es convoquen subvencions per a la rehabilitació d’edificis d’ús residencial per a l’any 2015, i se n’aproven les bases reguladores.

 

Pressupost disponible: 6.000.000 €
Àmbit d’aplicació: Tota Catalunya excepte Barcelona i Àrea Metropolitana.
Destinataris: Comunitats de propietaris, propietaris únics d’edificis d’habitatges i altres entitats de dret públic propietàries dels immobles.

Terminis

 • Primer termini s’inicia l’endemà de la publicació de la convocatòria i finalitza el 30 de juny de 2015. Dotació 5.000.000€
 • Segon termini s’inicia l’1 de juliol de 2015 i finalitza el 30 de setembre de 2015. Dotació de 500.000€
 • Tercer termini s’inicia l’1 d’octubre de 2015 i finalitza el 13 de novembre de 2015 . Dotació 500.000€

 

Requisits per poder accedir a les subvencions:

 • Antiguitat : edificis anteriors a l’any 1981.
 • Ús: com a mínim, el 70% de la seva superfície sobre rasant ha d’estar destinada a habitatge. S’exclou la planta baixa del còmput si no és habitatge
 • 70% dels habitatges de l’edifici han de constituir el domicili habitual i permanent dels seus propietaris o arrendataris.
 • Nombre d’ habitatges : En general l’edifici ha de tenir com a mínim 8 habitatges, excepcionalment menys quan pateixin patologies estructurals o quan es faci accessibilitat + conservació, o també accessibilitat si hi ha discapacitats o majors de 65 anys.
 • Disposar del IAE (ITE+Certificat energètic+Certificat accessibilitat)
 • Obres iniciades després del 10 d’abril de 2013.

 

Terminis per fer les obres:
S’hauran de començar les obres en un termini màxim de 6 mesos des de la data de notificació de la resolució de concessió de la subvenció i presentar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya el comunicat d’inici d’obres en un termini màxim d’un mes des del seu inici. La no presentació del comunicat d’inici de les obres dins els terminis establerts comportarà la revocació de la subvenció concedida. El termini d’execució de les obres no pot excedir de 16 mesos des de la data d’inici de les mateixes segons el certificat acreditatiu del seu inici, excepcionalment es podrà prorrogar 2 mesos més en cas d’edificis que afectin més de 40 habitatges.

 

Obres subvencionables i quantía de les subvencions

 • Obres per realitzar els ajustos raonables en matèria d’accessibilitat per adequar els edificis i els accessos als habitatges i locals a la normativa vigent. La llicència d’obres acredita els ajustos raonables.
 • Obres de conservació relatives als fonaments, estructura i instal·lacions qualificades com a deficiències greus en l’ITE.
 • Obres de conservació relatives a les cobertes, terrats, façanes i mitgeres o altres elements comuns qualificades com a greus amb l’ITE i que s’executin simultàniament amb les actuacions per la millora de la qualitat i sostenibilitat amb reducció demanda del 30%.
 • Obres per la una reducció de la millora de la qualitat i sostenibilitat que aconsegueixin reducció demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració d’almenys un 30 % sobre la situació prèvia a les actuacions.

El pressupost d’execució material de l’empresa, els honoraris facultatius, els costos de diagnosi i estudis tècnics previs (ITE).
No són subvencionables els impostos (Impost sobre el valor afegit IVA- impost sobre construccions obres i serveis ICIO- etc,.) ,taxes (llicències municipals, Certificació energètica, etc.-) o tributs que afectin a les obres o als honoraris professionals.
La quantia màxima de les subvencions serà del 35 % del cost subvencionable de l’actuació, excepte per l’actuació per a la millora de l’accessibilitat que pot arribar fins el 50 %, amb un topall per edifici que no pot superar l’import que resulti de multiplicar 11.000 € per cada habitatge i per cada 100 m2 de superfície útil de local.

 

Podeu consultar el text complert, formularis i altra informació complementaria al portal de la Generalitat de Catalunya

 

* Font: Web del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona 

http://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/atecnica/actualitat/Pagines/subvencions-rehabilitacio-edificis-agencia-2015.aspx